ร่วมเป็นอาสาสมัคร
มูลนิธิทีทีบี
*ข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
*
*
*
*

ลงทะเบียนด้วยอีเมลส่วนตัว/อีเมลที่ทำงาน

*
ระดับการศึกษาของอาสาสมัคร
*
ประวัติการทํางานอาสาสมัคร (โดยย่อ)
*
งานอาสาที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
*
ความถนัด (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
*
ช่วงเวลาที่สะดวก (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
มีคําถามหรือความเห็นอยากบอกเราไหม?

*กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ info@ttbfoundation.org

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล