คลังความรู้เพื่ออาสาสมัคร
(Knowledge Management)

อาสาสมัครทีทีบีได้ลงมือ ‘เปลี่ยน’ เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมอบองค์ความรู้ในหลากหลายหัวข้อ ที่ได้จากการระดมความคิดของอาสาสมัคร รวมไปถึงการทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อจุดประกายพลังของชุมชนในโครงการ fai-fah for Communities ทางมูลนิธิทีทีบี จึงได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ เพื่อนำมาเป็นคลังความรู้ให้กับผู้ที่สนใจหรืออาสาสมัคร นำไปใช้เป็นแนวทาง หรือ ตัวอย่างในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป อาสาสมัครทีทีบีขอขอบคุณปราชญ์ชุมชน วิทยากร ผู้รู้ทุกท่าน และเครือข่ายพันธมิตรที่ได้มีส่วนในการจัดทำและแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้

โครงการ fai-fah for Communities ดำเนินการเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทางสหประชาชาติได้กำหนดไว้เป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้านพัฒนาของประชาคมโลก โดยโครงการ fai-fah for Communities ได้ตอบโจทย์ใน 5 เป้าหมาย ได้แก่ SDG 2 ความอดอยากต้องหมดไป
SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG 8 งานที่ดี และเศรษฐกิจที่เติบโต SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

E-newsletter Subscription

Subscribe to ttb foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
ttb foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating fai-fah (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.