คลังความรู้เพื่ออาสาสมัคร
(Knowledge Management)

อาสาสมัครทีทีบีได้ลงมือ ‘เปลี่ยน’ เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมอบองค์ความรู้ในหลากหลายหัวข้อ
ที่ได้จากการระดมความคิดของอาสาสมัคร รวมไปถึงการทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อจุดประกายพลังของชุมชนในโครงการ fai-fah for communities ทางมูลนิธิทีทีบี
จึงได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ เพื่อนำมาเป็นคลังความรู้ให้กับผู้ที่สนใจหรืออาสาสมัคร นำไปใช้เป็นแนวทาง
หรือ ตัวอย่างในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป อาสาสมัครทีทีบีและธนชาตขอขอบคุณปราชญ์ชุมชน วิทยากร ผู้รู้ทุกท่าน และเครือข่ายพันธมิตรที่ได้มีส่วนในการจัดทำและแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้

โครงการ fai-fah for communities ดำเนินการเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goal : SDG) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทางสหประชาชาติได้กำหนดไว้เป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้านพัฒนาของประชาคมโลก โดยโครงการ fai-fah for communities ได้ตอบโจทย์ใน 6 เป้าหมาย ได้แก่ SDG2 ความยากจนต้องหมดไป SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG8 งานที่ดี
และเศรษฐกิจที่เติบโต SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และ SDG15 ระบบนิเวศบนบก

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป