นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
(Privacy Notice)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice)

เนื่องด้วยมูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในฐานะผู้ใช้บริการ www.ttbfoundation.org (“ผู้ใช้บริการ”) ดังนั้น มูลนิธิได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.ttbfoundation.org โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) และไม่ว่าผู้ใช้บริการได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ หรือ ที่มูลนิธิได้รับ หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยตามประกาศ ได้แก่

 • ข้อมูลแสดงตัวตนของผู้ใช้บริการ (Identification Information) เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการกับมูลนิธิ (Transaction Information) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือ ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • ข้อมูลสถานะของบุคคล (Marital Status) เช่น โสด หรือสมรส เป็นต้น
 • ความชื่นชอบของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Online Behavior Information) เช่น การค้นหาข้อมูลของมูลนิธิ (Website Browsing) หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำสถิติหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เช่น หมายเลขไอพี
  (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name)
  บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
  และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิจะเก็บรวบรวม/ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ สมัครสมาชิก หรือใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ หรือปรับคุณภาพในการให้บริการ
 • การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร (เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริจาคในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี) เป็นต้น
 • ประโยชน์อื่นอันชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิ เช่น
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ของมูลนิธิ เพื่อให้มูลนิธิสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของมูลนิธิมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น มูลนิธิได้ใช้ Cookies เพื่อให้การทำงานระหว่าง Browser ของผู้ใช้บริการและระบบคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิเป็นไปด้วยดี Cookies เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard drive)
   ของผู้ใช้บริการ Cookies เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และระบบของมูลนิธิเป็นไปอย่างปลอดภัย โดย Cookies มิได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ ฉะนั้น ข้อมูลของผู้ใช้บริการจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีก หลังจากผู้ใช้บริการออกจากระบบ เว็บไซด์ส่วนใหญ่ใช้ Cookies ซึ่งมิได้ก่อผลกระทบใด ๆ
   ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปรับ browser ของตนให้สอดคล้อง
   และรองรับกับการทำงานของ Cookies จึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเว็บไซด์ของมูลนิธิได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

มูลนิธิจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่
(ก) มูลนิธิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
(ข) เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
(ค) การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในกรณีที่มูลนิธิได้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม เช่น การจัดส่งพัสดุ หรือการวิเคราะห์วิจัย
ทางการตลาด มูลนิธิจะดำเนินการให้บุคคลที่สามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
และจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านนโยบายฉบับนี้ทุกครั้งเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของมูลนิธิ

มูลนิธิจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานเท่าใด

มูลนิธิจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยมีการกำหนดเป็นนโยบาย คู่มือต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ การทำลายเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิ และมีการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ผู้ใช้บริการจะติดต่อมูลนิธิได้อย่างไร

หากผู้ใช้บริการต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการตามนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อเพื่อรับข้อมูลทางการตลาด (Unsubscribe) หรือ กรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปในทางที่ไม่ชอบ
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมูลนิธิผ่านช่องทาง

 • ttb foundation: โทร 0 2299 1956
 • สถานที่ติดต่อ: มูลนิธิทีทีบี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • E-mail: info@ttbfoundation.org
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป