เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า
โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีทีบี
ดูเพิ่มเติม
ไฟ
พลังที่มีอยู่
ในตัวเด็กและ
ชาวชุมชนทุกคน
ฟ้า
พลังแห่งการ
ให้”จากอาสาสมัคร
ทีทีบี
ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ
คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชน
และชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
เด็กธรรมดา...คือสิ่งที่สวยงาม
ไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี

ไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี จุดประกายเยาวชน ผ่านการเรียนรู้ทักษะทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา รวมถึงทักษะชีวิต เราได้เปิดโอกาสให้เด็กในชุมชน
ได้ทำในสิ่งที่ชอบ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

ไฟ-ฟ้า ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องเป็นที่หนึ่ง หรือต้องไปเปรียบเทียบกับใคร เป็นเด็กธรรมดาที่รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน และชอบชีวิตตัวเองมากพอ เพราะเราเชื่อว่าเด็กธรรมดา...คือสิ่งที่สวยงาม

มูลนิธิทีทีบี ทำหน้าที่หลักในการ
ดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน
โดยมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชน
และชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า
โครงการเด่นไฟ-ฟ้า
ดูเพิ่มเติม

จำนวนอาสาสมัคร(ปี 2566)

3,071

เรามีโครงการที่เป็นประโยชน์รอคุณ
มาร่วมจุดประกายด้วยกัน

จำนวนโครงการตั้งแต่ปี 2557

262

โครงการไฟ-ฟ้า สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ผ่านพลังของการ “ให้”

ข่าวเด่นไฟ-ฟ้า
ดูเพิ่มเติม
follow me: ttb bank

“เปลี่ยน” เพื่อให้ชีวิตคุณและสังคมดีขึ้น

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป