การรับสมัครทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2566

การรับสมัครทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2566

รายละเอียดกำหนดการของการขอรับทุน


ชื่อทุนการศึกษา

 

  • fai-fah Scholarship ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

ประเภทของทุนฯ

 

  • ทุนสายสามัญ => ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.5) ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีละ 7,000 บาท จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ทุนสายอาชีพ => ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 – ปวช. 2) ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีละ 14,000 บาท จนถึง ปวช. 3

 

คุณสมบัติของเด็กไฟ-ฟ้าที่มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนฯ

 

  • เป็นเด็กไฟ-ฟ้า 3 เดือนขึ้นไป และ มาเรียนที่ไฟ-ฟ้าสม่ำเสมอ
  • มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมที่ไฟ-ฟ้าอย่างชัดเจน อาทิ Pay It Forward / กิจกรรมพี่สอนน้อง / การช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งแบบ Onsite และแบบ Online / ช่วยจัดห้องสมุด เป็นต้น
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 หรือ ปวช. ปี 1 - 2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ปัจจุบันไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่
  • สามารถสมัครได้ 1 ทุนฯ ต่อหนึ่งครอบครัว
  • สามารถสละเวลาทำกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อปี

กำหนดการการสมัครขอรับทุนฯ
 

รายละเอียดกิจกรรม วัน เดือน ปี หมายเหตุ
เปิดรับสมัครออนไลน์ 6 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.ttbfoundation.org
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.ttbfoundation.org
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ 17 เมษายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.ttbfoundation.org
ยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2566 ยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์
ปฐมนิเทศน์เด็กทุนฯ และผู้ปกครอง 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

 


คลิก! เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาเด็กไฟ-ฟ้า ประจำปี 2566

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป