ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2566

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า

ผู้สมัครรับการคัดเลือก

ผู้ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์

ประชาอุทิศ

13

11

จันทน์

3

3

บางกอกน้อย

7

6

สมุทรปราการ

13

13

นนทบุรี

28

28

รวม

64

61

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

เวลา (น.)

1

วรนิษฐา   มีกำปัง

เอิร์น

ม. 3

09.00 – 09.30

2

ธัญรดา ทิพยพัฒน์

ฟาโรห์

ม. 2

09.30 – 10.00

3

ธมนวรรณ กลิ่นอุบล

แป้ง

ม. 3

10.00 – 10.30

4

นัทธมน ยิบพิกุล

ว่าน

ม. 2

10.30 – 11.00

5

รัชนีกร เซี่ยงหวอง

หลิน

ม. 2

11.00 – 11.30

6

ธนทัต ปลาสินธุ์

ตะวัน

ม. 5

11.30 – 12.00

7

บุญญา ปานบุญลือ

อั่งเปา

ม. 3

12.30 – 13.00

8

มินตรา คำมูล

มิ้น

ม. 5

13.00 – 13.30

9

วรัทยา บุญมี

อิ๊งค์

ม. 5

13.30 – 14.00

10

จุฬาลักษณ์ น่วมสวัสดิ์

มิ้ม

ปวช. 1

14.00 – 14.30

11

ทัชชกร ห่างไธสง

คุนผิง

ม. 2

14.30 – 15.00

หมายเหตุ:

ให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 – 18.00 น. via ZOOM

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

เวลา (น.)

1

อักษราภัค เขตต์มัทวรัตน์

ว่าน

ม. 3

15.00 – 15.30

2

วิชญาพร ดำนงค์

เบล

ม. 4

15.30 – 16.00

3

ภัทรนรินทร์ ธนชวนันท์

มิ้ว

ม. 4

16.00 – 16.30

4

ชุติกาญจน์ ตรัยรัตนพิทักษ์

แจน

ปวช. 1

16.30 – 17.00

5

จักรกฤษณ์ เที่ยงสกุล

โต๋

ม. 4

17.00 – 17.30

6

ศุภสิน อมรรักษากุล

กวง

ม. 3

17.30 – 18.00

หมายเหตุ:

ให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

เวลา (น.)

1

ศศิวิมล เกตุศิริ

โฟร์

ม. 4

09.00 – 09.30

2

นิรินธนา ไกสุดธา

น้ำริน

ม. 4

09.30 – 10.00

3

พิยดา เจริญยิ่ง

อ้อม

ม. 2

10.00 – 10.30

4

ศุภการณ์ เตชะ

มีน

ม. 1

10.30 – 11.00

5

บัวชมพู บัวสาย

น้ำหวาน

ม. 1

11.00 – 11.30

6

อภิณญา ชมจันทร์

หยก

ม. 5

11.30 – 12.00

7

ภาคิน แซ่เจิว

หนุ่ม

ม. 4

12.30 – 13.00

8

นรินธร  จินดาอินทร์

น้ำมนต์

ม. 2

13.00 – 13.30

9

พัชรพร ใจดวงธรรม

จิ้งหรีด

ม. 5

13.30 – 14.00

10

สุชานันท์  กัมพุชพากษ์

แบม

ม. 2

14.00 – 14.30

11

ภัทรพร โกสกุล

แก้ม

ม. 3

14.30 – 15.00

12

วารุณี พุทธิเภษัช

ฟ้าใส

ม. 2

15.00 – 15.30

13

ออมสิน โชประสิทธิ์

ไนท์คึ

ม. 5

15.30 – 16.00

หมายเหตุ:

ให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 17.30 น. via ZOOM

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

เวลา (น.)

1

สมิตานัน อิศราประสาท

ซินเซีย

ม. 1

16.00 – 16.30

2

พุฒิพงศ์ ไพรงาม

โท

ม. 3

16.30 – 17.00

3

พัชรพร ขาวนาค

ชบาแก้ว

ม. 4

17.00 – 17.30

หมายเหตุ:

ให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

เวลา (น.)

1

อังศุลักษณ์ แย้มประยงค์

อิงฟ้า

ม. 2

09.00 – 09.30

2

พรลภัส พันธ์วิเศษ

โฟกัา

ม. 3

09.30 – 10.00

3

อังศุธร แย้มประยงค์

อิม

ม. 3

10.00 – 10.30

4

อัศม์เดช ระโส

ไอคิว

ม. 4

10.30 – 11.00

5

นภัสกร เนตรีนันท์

ทับทิม

ม. 3

11.00 – 11.30

6

ปุณยาพร แสงทอง

ดีด้าร์

ม. 2

11.30 – 12.00

7

ศิรสิทธิ์ ดวงจำปา

เฟรม

ปวช. 1

12.30 – 13.00

8

ฉันทพิชญา หอมกระโทก

นาโน

ม. 3

13.00 – 13.30

9

นัฏฐา กาญจนวัฒน์

เป้ยๆ

ม. 2

13.30 – 14.00

10

วนิดา คำติรัมย์

ลูกน้ำ

ม. 4

14.00 – 14.30

11

ภัทรวดี พลอยแก้ว

โมเน่

ม. 2

14.30 – 15.00

12

สิริวรรณ พงศ์เกษมชัย

เค้ก

ม. 3

15.00 – 15.30

13

เบญญาภา พลอยแก้ว

เนเน่

ม. 1

15.30 – 16.00

14

จักรภัทร สัมปันนานนท์

สต๊อป

ม. 3

16.00 – 16.30

หมายเหตุ:

ให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

เวลา (น.)

1

รมย์นลิน จันทร์หอม

น้ำลิน

ม. 5

09.00 – 09.30

2

ธรรมจักร ทวีธนสมบูรณ์

หมู

ม. 3

09.30 – 10.00

3

พรนภา จันทร์อินทร์

พลอย

ม. 5

10.00 – 10.30

4

ปริญญาดา อร่ามแก้วอ

ฟ้า

ม. 5

10.30 – 11.00

5

อิสรีย์  ไทยกล้า

แพนเค้ก

ม. 5

11.00 – 11.30

6

วาทิณี เนตรวิจิตร

เอย

ม. 1

11.30 – 12.00

7

เมลดา  นัยชิต

ดิว

ปวช. 1

12.30 – 13.00

8

แพรวา โพธิ์เลิง

แพรวา

ม. 2

13.00 – 13.30

9

ธรรมรัตน์ หวานวาจา

การ์ตูน

ม. 2

13.30 – 14.00

10

พงศธร อัครเมธานนท์

เตอร์

ม. 4

14.00 – 14.30

11

วาณี วรรัตนธรรม

ฟ้า

ม. 5

14.30 – 15.00

12

นัฏฐา กาญจนวัฒน์

เป้ย เป้ย

ม. 2

15.00 – 15.30

13

วาริพิณทุ วิไลประจวบแสง

นาจา

ปวช. 1

15.30 – 16.00

14

สิริพิมล  เจนสินสมบูรณ์

ซีนเจ

ม. 2

16.00 – 16.30

หมายเหตุ:

ให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
 

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป