2022 fai-fah for Communities


เปิดรับทีมอาสาสมัครทีทีบีที่มีใจเพื่อลงมือเปลี่ยนชุมชน อย่างน้อยทีมละ 5 คนขึ้นไป ด้วยการส่งต่อทักษะและความรู้ที่คุณมี เพื่อแก้ปัญหา สร้างโอกาสใหม่ และ เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายในเวลา 3 เดือน (โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างก่อนสมัคร)


คุณสมบัติของทีมอาสาสมัครที่ไฟ-ฟ้าตามหา

 • มุ่งมั่นต้องการที่จะ Make REAL Change ให้กับชุมชน

 • สามารถเสียสละเวลาส่วนตัวและภารกิจประจำเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้

 • มีความรู้ ความสนใจ และเชื่อว่าความรู้และทักษะที่คุณมีช่วยเหลือชุมชนได้ เช่น

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (เช่น อาหาร งานฝีมือ ผลผลิตทางการเกษตร)

  • การพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับกลุ่มอาชีพของชุมชน

  • การตลาดและประชาสัมพันธ์

  • การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้า

  • การจัดการบัญชี (การลงบัญชีรับ - จ่าย, การจัดการหนี้ครัวเรือน)

ภารกิจของทีมอาสาสมัคร

 • ให้ความรู้ แนะนำวิธีการ เพื่อเพิ่มทักษะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน

 • เชื่อมโยงองค์กร หน่วยงาน หรือวิทยากรที่มีความรู้มาร่วมพัฒนาชุมชน

 • สามารถประสานงาน ทำงาน แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับชุมชนผ่านทางออนไลน์ได้

 • ลงมือทำงานร่วมกับชุมชนเป็นเวลา 3 เดือน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทีทีบี

สิ่งที่ทีมอาสาสมัครจะได้รับ

 • ประสบการณ์การทำงานกับชุมชนที่เอามาปรับใช้กับการทำงานได้ (e.g. I CARE Behavior)

 • โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานให้แน่นแฟันมากขึ้น (Team Building)

 • โอกาสในการเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยมือของคุณเอง

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

 • เปิดรับสมัคร : จำนวนจำกัด

 • ประกาศผลคัดเลือก : 7 วันทำการหลังจากส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

 • เตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำงาน (ttb volunteer Boot Camp) : 2 สัปดาห์หลังจากการประกาศผลการคัดเลือก

 • ลงมือทำงานกับชุมชน : ใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์หลังจากผ่านกระบวนการ ttb volunteer Boot Camp

 • ส่งมอบโครงการ : ช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 13 หลังจากดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณทรรศนะ ปัตตะพงศ์ (ส้ม) โทร 095 269 4526


หมายเหตุ : การดำเนินกิจกรรม 2022 fai-fah for Communities ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

Q1 :เมื่อส่งใบสมัครแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อสมาชิกแกนนำได้หรือไม่?
A :สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่จะต้องเป็นพนักงานทีทีบีเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสมาชิกแกนนำได้ตามความต้องการ
Q2 :สมาชิกในทีมต้องทำงานอยู่ทีมเดียวกัน หรือ สถานที่เดียวกันหรือไม่?
A :ไม่จำเป็น ขอแค่เป็นพนักงานทีทีบี สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครร่วมทีมได้
Q3 :เวลาลงทำงานกับชุมชน สามารถพาครอบครัวหรือบุคคลภายนอก เช่น เพื่อน ลูกค้า ไปร่วมกิจกรรมได้หรือไม่?
A :เมื่ออาสาสมัครได้ทำงานร่วมกับชุมชน สามารถพาครอบครัว หรือ บุคคลภายนอกไปร่วมกิจกรรมได้ แต่บุคคลนั้น ๆ จะต้องไม่มีเจตนาเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากชุมชน หรือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จะสร้างผลกระทบกับธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และก่อนเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องแจ้งให้ทีมไฟ-ฟ้ารับทราบก่อนทุกครั้ง
Q4 :ชุมชนที่ต้องไปช่วย มีที่ไหนบ้าง ต้องหาเองหรือเปล่า?
A :ทางทีมไฟ-ฟ้า ได้เตรียมชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือไว้ให้อาสาสมัครพิจารณาส่วนหนึ่งแล้ว โดยชุมชนทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่หากอาสาสมัครมีชุมชนเป้าหมายที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ สามารถส่งข้อมูลให้ทีมไฟ-ฟ้า พิจารณาได้เช่นกัน
Q5 :อาสาสมัครสามารถเลือกชุมชนเป้าหมายที่ต้องการลงมือทำงานเองได้หรือไม่?
A :อาสาสมัครที่มีชุมชนเป้าหมายของตนเอง สามารถนำเสนอให้ทีมไฟ-ฟ้า พิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ (ผู้นำเข้มแข็ง มีทรัพยากรและสมาชิกชุมชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ผลประโยชน์เมื่อทำแล้ว เกิดแก่คนหมู่มาก) เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว อาสาสมัครสามารถ “เปลี่ยน” ชุมชนนั้นได้
Q6 :ถ้าไม่สามารถหาสมาชิกแกนนำได้ครบจะทำอย่างไร (แต่ใจอยากไปทำงานอาสา)
A :เนื่องจากโครงการ fai-fah for Communities เน้นให้อาสาสมัครได้ใช้ความรู้และทักษะที่ตนเองมีแก้ไขปัญหาให้ชุมชน เป็นงานอาสาสมัครที่ปรึกษา เน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน แต่ละทีมจึงต้องมีสมาชิกแกนนำอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป เพื่อให้การแบ่งงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่หนักจนเกินไป หากอาสาสมัครสนใจต้องการร่วมลงมือทำ สามารถชวนเพื่อน ๆ ต่างสายงานมาร่วมได้
Q7 :การลงชุมชนนับเป็นชั่วโมงการทำงานหรือเปล่า?
A :การร่วมโครงการ fai-fah for Communities นี้ เป็นงานอาสาสมัครจึงไม่นับเป็นชั่วโมงการทำงาน ไม่สามารถเบิกเงินค่าล่วงเวลา หรือ ใช้เป็นวันหยุดชดเชยได้
Q8 :ระหว่างการทำโครงการ อาสาสมัครจะต้องออกงบประมาณในการดำเนินการเองหรือไม่?
A :อาสาสมัครจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำโครงการจากมูลนิธิทีทีบี จำนวน 100,000 บาท โดยมีเกณฑ์และระเบียบการใช้เงินตามที่มูลนิธิฯ ได้กำหนดไว้ โดยทางทีมไฟ-ฟ้า จะชี้แจงให้อาสาสมัครรับทราบก่อนลงมือทำงาน
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป