กิจกรรมสร้างสุขให้น้อง


เปิดรับทีมอาสาสมัครทีทีบีที่สนใจและอยากแบ่งปันความรู้และทักษะให้กับเด็ก ๆ โดยใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง ในวันหยุด ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าหรือ ทาง online ในกิจกรรมสร้างสุขให้น้อง (โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างก่อนสมัคร)


เพราะความรู้และทักษะที่คุณมีเป็นสิ่งมีค่า สามารถช่วยจุดประกายความรู้และเปิดมุมมองใหม่ในชีวิตให้กับเด็ก ๆ ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ได้ เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ขาดทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน เนื่องจากครอบครัวมีรายได้จำกัด การศึกษาพิเศษต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงได้


คุณสมบัติของทีมอาสาสมัครที่ไฟ-ฟ้าตามหา

 • สนใจในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสอายุ 8 – 17 ปี

 • อาสาสมัครมีความรู้และทักษะในด้านต่อไปนี้

  • ศิลปะ เช่น วาดภาพ สีน้ำ สีอะครีลิค ปั้นเซรามิค
  • อาหาร เช่น เมนูอาหารคาว เมนูอาหารหวาน เมนูเบเกอรี่
  • D.I.Y. เช่น การเย็บตุ๊กตา การปลูกพืชผักสวนครัว
  • สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการศึกษา อาชีพ หรือ การเงิน
  • การทำ Portfolio เพื่อศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย
 • ยินดีที่จะเสียสละเวลาส่วนตัว จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 ชั่วโมง

ภารกิจของทีมอาสาสมัคร

 • คิดออกแบบและลงมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิต ให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยสามารถเป็นได้ทั้งแบบ onsite หรือ online

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนเด็ก

 • จัดกิจกรรมให้กับเด็กไฟ-ฟ้า ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ตามวันและเวลาที่ได้เลือกไว้หรือถ้าเป็นการจัดกิจกรรมแบบ online ทีมอาสาสมัครจะต้องช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็ก ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เป็นผู้จัดส่งชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ๆ ที่บ้าน

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยอาสาสมัครทีทีบีสามารถเลือกวันที่ได้ในวันปฐมนิเทศ

 • วันพุธ เวลา 17.00 – 18.30 น. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย

 • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ

 • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าจันทน์

 • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าสมุทรปราการ

 • วันอาทิตย์ เวลา 13.30 – 15.00 น. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้านนทบุรี

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

 • ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจุดประกายให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส

 • ได้เรียนรู้แนวทางและประสบการณ์ในการสื่อสารกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด

 • ได้เติมพลัง และปลุก “ความเป็นเด็ก” ในตัวเอง

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

 • เปิดรับสมัคร : จำนวน 65 ทีม

 • ประกาศผลคัดเลือก : 7 วันทำการหลังจากส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

 • เตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำงาน : 2 สัปดาห์หลังจากการประกาศผลการคัดเลือก

 • ลงมือจัดกิจกรรมกับเด็ก ๆ : ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณขุมทอง นพพันธ์ (ขุม) โทร 087 089 5939


หมายเหตุ : การดำเนินกิจกรรมสร้างสุขให้น้อง ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

Q&A : อาสา...ช่วยเด็ก

Q1 :เด็กไฟ-ฟ้า คือ ใคร
A :เด็กไฟ-ฟ้า คือ เยาวชนอายุ 12 – 17 ปีที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย
Q2 :ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า คืออะไร และตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง
A : แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ 12 - 17 ปี ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง ได้แก่
 • ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ (ซ.ประชาอุทิศ 121, ทุ่งครุ)
 • ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์ (ซ. จันทน์ 16)
 • ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย (สี่แยกพรานนก)
 • ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ (ใกล้ BTS ปากน้ำ)
 • ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี (ใกล้วัดเล่งเน่ยยี่ 2 บางบัวทอง)
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbfoundation.org/th/about-us/about-fai-fah.php
Q3 :ในแต่ละครั้งจะมีเด็กไฟ-ฟ้ามาร่วมกิจกรรมกี่คน
A :เมื่ออาสาสมัครทีทีบีได้ระบุกิจกรรมและวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมนั้น ๆ แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไฟ-ฟ้า จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเด็ก ๆ และแจ้งจำนวนเด็กที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับอาสาสมัคร โดยปกติในการจัดกิจกรรม จะมีเด็ก ๆ เข้าร่วมประมาณ 3 – 8 คน
Q4 :มีค่าตอบแทนหรือเงินสนับสนุนในการเป็นอาสาสมัครครั้งนี้หรือไม่
A :ทางไฟ-ฟ้า ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับอาสาสมัครทีทีบี ทั้งนี้หากมีความจำเป็น อาสาสมัครทีทีบีสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิทีทีบีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมได้ครั้งละไม่เกิน 700 บาท โดยอาสาสมัครทีทีบีจะต้องรับผิดชอบในการเบิก – เคลียร์เงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายหลังการจัดกิจกรรมไม่เกิน 7 วัน
Q5 :สมัครไปแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ไปทำกิจกรรมช่วงไหน
A :ทางไฟ-ฟ้าจะเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่ 23, 24, 30 เมษายน และ 7, 8 พฤษภาคม 2565 (วันเวลาจะขึ้นอยู่กับศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ท่านเลือก) โดยในวันดังกล่าวอาสาสมัครสามารถเลือกและระบุวันที่ต้องการมาทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าได้ พร้อมเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการทำงานกับเยาวชนเบื้องต้น
Q6 :ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่าง
A :สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์ฯ ได้เลย โดยแต่ละศูนย์ฯ จะมีผู้จัดการศูนย์ฯ 1 คน และ มีพี่เจ้าหน้าที่ 2 คน ที่จะคอยรวบรวมเด็ก ๆ ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไว้ให้
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป